Via deze themasite van RIGO Research & Advies proberen wij u een beeld te geven van wat wij momenteel doen en kunnen op het gebied van de Ladder voor duurzame verstedelijking. U kunt op deze site kijken naar onze expertise, onze projecten en onze aanpak.

Nagenoeg ieder nieuw woningbouwplan dient onderbouwd te worden volgens de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. Dat is een wettelijke eis. Hier ontkomt u niet aan, zelfs niet als uw plan bijvoorbeeld al wordt genoemd in een gemeentelijk beleidsplan.
Lees verder

Is toepassing van de Ladder nu altijd lastig en moeilijk? Nee, dat hoeft het zeker niet te zijn. De mate van complexiteit hangt af van zaken als de ligging van het plan, de woningmarktsituatie in uw regio en de actualiteit van beschikbare gegevens en beleidsstukken (zoals regionale visies).

Kan ik dat niet gewoon zelf? Ja, soms kan dat zeker. Er zijn eenvoudige gevallen denkbaar. Wij kunnen u daarover eerst kort adviseren. Het is echter juridisch gezien niet voldoende dat een plan is opgenomen in een lokale dan wel regionale woonvisie of woningbouwprogramma.

Is een marktonderzoek niet voldoende? Dat hangt sterk af van de inhoud daarvan. Wij kunnen u daarover adviseren. RIGO doet sinds jaar en dag marktonderzoek voor woningbouwlocaties. Deze kunnen wij ook “Ladderproef” maken.

Onze aanpak:

Ons onderzoeks- en adviesbureau doet al sinds 1972 woningmarktonderzoek en is goed thuis in de ruimtelijke ordening. Wij kennen de Ladder zowel uit de praktijk op planniveau (ontwikkelaars, corporaties, gemeenten), maar ook via ons beleidsonderzoek voor provincies en ministeries (BZK en I&M). We kennen simpel gezegd de vele kanten van het verhaal. Wij schrijven bijvoorbeeld ook veel woonvisies voor gemeenten en ondersteunen regio’s aangaande de Ladder.

Wat kunnen wij doen?

2. Een kort eerste advies

Doorgaans proberen wij allereerst een beeld te krijgen van de kans van slagen van uw woningbouwproject. Wij beoordelen in korte tijd (een paar uur) de specifieke situatie en nemen daarna weer contact met u op. Dit advies behelst in 90% van de gevallen een opsomming van de stappen die leiden tot een hoge slagingskans. In voorkomende gevallen kunnen wij concluderen dat – gelet op de beschikbare jurisprudentie – de uitkomst van de toets als zeer onzeker gezien moet worden. Dat vertellen wij u dan eerlijk, alvorens te besluiten verder het traject in te gaan.

3. Uitvoering van de toets

Hier kunnen we kort over zijn; dit is altijd maatwerk. Er zijn gevallen waarbij we binnen een dag een korte rapportage (van circa twee A4’tjes) kunnen leveren, die volgens ons voldoende zijn voor een betreffend plan. Er zijn ook plannen waarvoor een nader onderzoek nodig is (naar de woningbehoefte, concurrerende plannen, beleidstukken), samen met een goed onderbouwde rapportage. Kortom, soms zijn wij een dag bezig met een Laddertoets, in sommige gevallen een week of meer.

4. Begeleiding van het proces

Het onderbouwen dat een woningbouwproject ‘voldoet’ aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is één ding. Van minstens zo groot belang is dat het project ook door de planprocedure komt. Het is hierbij waardevol dat juist aan het begin van het proces alle actoren worden betrokken bij de onderbouwing van de Ladder. Het gaat dan om een projectontwikkelaar, een gemeente maar ook om regionale afstemming en de relatie met de geldende provinciale verordening. De laatste jaren geldt dat de Laddertoets steeds vaker wordt aangegrepen bij het indienen van bezwaren. RIGO heeft ook meerdere malen gemeenten bijgestaan bij het reageren op deze bezwaren aan de hand van een nota zienswijzen bestemmingsplan.